Masquerade

Masquerade Potato

Mid-Season: 80 to 100 days


Purple/White Masked Skin, Yellow Inside